කලාව සහ ශිල්ප අපට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

කලාව සහ ශිල්පය ඕනෑම සමාජයක සංස්කෘතියේ අනිවාර්ය අංගයකි. එය දරුවන්ට විශේෂයෙන් වැදගත් වන අතර මාපියන් සඳහා විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි. චිත්‍ර සහ...

Continue reading